Белдир

 

       «Белдир» деп бөлүктүӊ чогаадыкчы ажылы аӊгы-аӊгы дылдарны болгаш культураларны холуштурбушаан философтуг болгаш амгы үениӊ лириктиг ырларын таварыштыр солун төөгүлерни чонга бараалгадып турар.

 

       Оларныӊ бо күзүн үнер баштайгы альбому (электроннуг хевири) дыӊнакчыларга аӊгы-аӊгы культураларныӊ хөгжүм чаӊчылдарынга даянган кайгамчык күштүг октаргай үнү ышкаш дириг хөгжүмнү бараалгадып турар.

 

       Бо бөлүктүӊ киржикчилеринде аӊгы-аӊгы чурттарныӊ хамаатылары бар. Үш кол киржикчи: Радик Тюлюш – алдарлыг Хун-Хурту бөлүктүӊ кежигүнү, Кыдаттыӊ бичии буурай чоннарын шинчилеп турар Төптүӊ ажылдакчызы, вьетнам ыраажы Тран Нгуен болгаш Колорадо чурттуг хөй дылдарга ырлаар, ырлар база чогаадыр болгаш боду эртемден-антрополог Энди Бауэр.  

 

       «Белдир» деп бөлүктүӊ киржикчилери чоннар аразында харылзааны ыры, хөгжүм дузазы-биле чаа деӊнелге сайзырадып болур деп бүзүреп турарлар. Киржикчи бүрүзүнүӊ үндезин хөгжүмүнүӊ чаӊчылдарын сайзыратпышаан, ол хөгжүмнерни таварыштыр «Белдир» деп бөлүк бүгү делегей-биле чугаа кылып турар.

 

       Бо бөлүк дээрге Азияныӊ бурунгу ыры хевирлерин холуштуруп тургаш англи, япон, кыдат, орус, уйгур, тыва дылдар кырында күүседип турар бир дугаар бөлүк бооп турар. Шупту ырылар улустуӊ ырылары болза-даа күүседилге профессионалдыг деӊнелде бооп турар. Бөлүктүӊ ырларыныӊ сөстерин ол дылдарныӊ төлээлери болур поэттер бижээн.

 

       Альбомну белеткээр ажылга барык 50 хире кижи киришкен. Ынча хөй аӊгы-аӊгы культуралар болгаш дылдар төлээлерин чыып алыры белен эвес ажыл. Ынчалза-даа бо ажыл оларныӊ культура таварыштыр чаа харылзаалар тургузуп болур бүзүрелин каттыштырган.  Амгы үеде бо бөлүк 20 ажыг чаа сөстерге бижиттинген ырыларлыг.

 

       Оларныӊ хөгжүмүнүӊ аяны тускай болгаш ховар ажыглаттынып турар хөгжүм аргалары, хемчээлдери болгаш хөөнештирилгелер ажыглап турар. Кайгамчыктыг кылдыр холуштурган янзы-бүрү чоннарныӊ аялгалары кончуг таарымчалыг хөөнежип, тааланчыг болгаш чаа-чаа өскерлиишкиннерни бараалгадып турар. «Белдир» деп бөлүк эрткен, амгы болгаш келир үелерни аразында хөөрештирбишаан, шупту салгалдарга чугула «чараш аянныг, бурун угаанныг» хөгжүмнү бараалгадып турар.

© & ℗ 2021 Intarsia Transethnic Arts, a Division of Intarsia Media & Productions. 

© & ℗ 2021 Intarsia Transethnic Arts, a Division of Intarsia Media & Productions. / Distributed by Intarsia Transethnic Arts, a Division of Intarsia Media & Productions. 937 ¼ North Ardmore Drive, Los Angeles, CA 90029-0061 / “Intarsia” and corresponding logo (on right) Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. Marca Registrada. All Rights Reserved. Unauthorized duplication is a violation of applicable laws. FBI Anti-Piracy Warning: Unauthorized copying is punishable under federal law.

 • Facebook Social Icon
 • SoundCloud Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Vimeo Social Icon
 • Vkontakte Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • weibo1600
 • Screen Shot 2017-10-07 at 11.54.20 AM
 • Screen Shot 2017-10-07 at 11.53.49 AM
 • Instagram Social Icon