top of page

"Белдир" бөлүү пресс-конференцияга киришкен


ООО «Шанхай H + M культура дамчыдыкчылары» болгаш "Дуржулгалыг Өөредилге" чөвүлелиниң практик-специалистериниң айтыы-биле эрткен пресс-конференцияга "Белдир" бөлүүнүң оюн-көргүзүү болгаш пресс-конференцияга киржилгези оларның кады ажылдажыышкынының эгеки дажын салган.ООО «Шанхай H + M Communications»- тиң төлээлекчилери аңгы-аңгы хөгжүм хевирлериниң бот-боттарынга дөмей болгаш ылгалдыг тускайлаңын дилээринге сонуургалдыг, а "Белдир" бөлүү трансэтниктиг хөгжүмнү төлевилелинде колдадып турар. Ук бөлүк янзы-бүрү чоннарның чогаадыкчы бодалдарының/чечен чогаалының хевирлерин болгаш сагыш-сеткил көдүрлүүшкүнүн дилеп, эскерип чоруур. Пресс-конференция үезинде "Белдир" бөлүү боттарының ыры бижиир аргаларының чажыттары-биле улежип, ук дылдың эдилекчизи эвес кижи ырының сөзүн канчаар чогаадып турганының дугайында ажык чугааны кылган. Чоннарның хөгжүмүнүң янзы-бүрү хевирлери бөлүктүң кежигүүннерин болгаш үстүнде айыткан ийи организацияның төлээлекчилерин бодунуң төрээн культуразындан кезек үеде бичии ыраадып, өске чоннар-биле хөгжүм дылында чугаа кылырынга дузалашкан.

Бир талада, өске чоннуң хөгжүмүн билип, хүлээп алыр дээнде, найыралдың каракка көзүлбес көвүрүү кижилерниң аразында тыптып турар болур. Культурлуг болгаш биологтуг шинчилелдерни бинарлыг удурланыышкынга эскерип болур, ынчалза-даа "Белдир"-ниң сорулга кылдыр салып турар айтырыы болза: "Кижилерниң чуректеринде кыйгы салып турар онза, чараш хөгжүмнү канчаар чогаадыптарыл?" Чаа тускай стиль чогаадырында чадавас боор...

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page