top of page

Дириг Тоолдар

«Дириг Тоолдар» деп бөлүктүӊ чогаадыкчы ажылы аӊгы-аӊгы дылдарны болгаш культураларны холуштурбушаан философтуг болгаш амгы үениӊ лириктиг ырларын таварыштыр солун төөгүлерни чонга бараалгадып турар.

 

Оларныӊ бо күзүн үнер баштайгы альбому (электроннуг хевири) дыӊнакчыларга аӊгы-аӊгы культураларныӊ хөгжүм чаӊчылдарынга даянган кайгамчык күштүг октаргай үнү ышкаш дириг хөгжүмнү бараалгадып турар.

 

Бо бөлүктүӊ киржикчилеринде аӊгы-аӊгы чурттарныӊ хамаатылары бар. Үш кол киржикчи: Радик Тюлюш – алдарлыг Хун-Хурту бөлүктүӊ кежигүнү, Кыдаттыӊ бичии буурай чоннарын шинчилеп турар Төптүӊ ажылдакчызы, вьетнам ыраажы Тран Нгуен болгаш Колорадо чурттуг хөй дылдарга ырлаар, ырлар база чогаадыр болгаш боду эртемден-антрополог Энди Бауэр.  

 

 «Дириг Тоолдар» деп бөлүктүӊ киржикчилери чоннар аразында харылзааны ыры, хөгжүм дузазы-биле чаа деӊнелге сайзырадып болур деп бүзүреп турарлар. Киржикчи бүрүзүнүӊ үндезин хөгжүмүнүӊ чаӊчылдарын сайзыратпышаан, ол хөгжүмнерни таварыштыр «Дириг Тоолдар» деп бөлүк бүгү делегей-биле чугаа кылып турар.

 

Бо бөлүк дээрге Азияныӊ бурунгу ыры хевирлерин холуштуруп тургаш англи, япон, кыдат, орус, уйгур, тыва дылдар кырында күүседип турар бир дугаар бөлүк бооп турар. Шупту ырылар улустуӊ ырылары болза-даа күүседилге профессионалдыг деӊнелде бооп турар. Бөлүктүӊ ырларыныӊ сөстерин ол дылдарныӊ төлээлери болур поэттер бижээн.

 

Альбомну белеткээр ажылга барык 50 хире кижи киришкен. Ынча хөй аӊгы-аӊгы культуралар болгаш дылдар төлээлерин чыып алыры белен эвес ажыл. Ынчалза-даа бо ажыл оларныӊ культура таварыштыр чаа харылзаалар тургузуп болур бүзүрелин каттыштырган.  Амгы үеде бо бөлүк 20 ажыг чаа сөстерге бижиттинген ырыларлыг.

 

Оларныӊ хөгжүмүнүӊ аяны тускай болгаш ховар ажыглаттынып турар хөгжүм аргалары, хемчээлдери болгаш хөөнештирилгелер ажыглап турар. Кайгамчыктыг кылдыр холуштурган янзы-бүрү чоннарныӊ аялгалары кончуг таарымчалыг хөөнежип, тааланчыг болгаш чаа-чаа өскерлиишкиннерни бараалгадып турар. «Дириг Тоолдар» деп бөлүк эрткен, амгы болгаш келир үелерни аразында хөөрештирбишаан, шупту салгалдарга чугула «чараш аянныг, бурун угаанныг» хөгжүмнү бараалгадып турар.

logo_LM LOGO白_edited_edited.png
bottom of page