top of page

【Lyrics Interpreted】 Four Seasons like Leaves

The seasons change, and the times are repeated, never stopping. Every year, every reincarnation ends, and another spring and autumn. The winter will pass, the summer will come, but the summer will disappear one day, and the next winter will come again. The world is so wonderful that people have to be total awe. Through this Vietnamese song "Four Seasons like Leaves", we may have more thoughts and feelings about the meaning of time and life...

Vietnamese Original Lyrics

Các mùa thay đổi, và thời gian được lặp đi lặp lại, không bao giờ dừng lại. Mỗi năm, mỗi lần tái sinh kết thúc, và một mùa xuân và mùa thu nữa. Mùa đông sẽ qua, mùa hè sẽ đến, nhưng mùa hè sẽ biến mất vào một ngày, và mùa đông tiếp theo sẽ lại đến. Thế giới thật tuyệt vời đến nỗi mọi người phải kinh ngạc. Qua bài hát tiếng Việt này, chúng ta có thể có nhiều suy nghĩ hơn về ý nghĩa của thời gian và cuộc sống ...

Bốn mùa như gió

Bốn mùa như mây

Những dòng sông nối đôi tay

liền với biển khơi

Ðêm chờ ánh sáng

Mưa đòi cơn nắng

Mặt trời lấp lánh trên cao

vừa xa vừa gần

Con sông là thuyền

Mây xa là buồm

Từng giọt sương thu hết mong manh

Những giọt mưa

Những nụ hoa,

hẹn hò gặp nhau trước sân nhà

Không hẹn mà đến

Không chờ mà đi

Bốn mùa thay lá

Thay hoa thay mãi đời ta

Bên trời xanh mãi

Những nụ mầm mới

Ðể lại trong cõi thiên thu

hình dáng nụ cười

Lyrics Translated into English

The four seasons are like winds

The four seasons are like clouds

Those rivers reach their hands

And to the ocean, they go

The night waits for the dawn

The rain looks for the sunlight

The sun up high is sparkling

Far, yet close...

The river seems like a boat

And the far-off clouds seem like sails

The autumn dues are no longer fragile

Those raindrops and those flower buds

Are dating each other in the courtyard

Coming and leaving slowly and suddenly

The four seasons change the leaves

They change the flowers…

And also change our lives

Those newborn sprouts and flower buds

Will still be blooming at the edge of the horizon

Leaving in this eternal life the shape of a smile...

Lyrics Translated into Chinese

四季变化,周而复始,从不停止。一年四季,每一个轮回结束,又过了一个春秋。冬天会过去,夏天会到来,但夏天有一天也会消失,下一个寒冬也会再来。世界就是如此奇妙,让人不得不敬畏。通过这首越南语歌曲《如叶般的四季》,我们也许对时间和生命的意义又多了一份思考……

四季如卷地北风

四季如过眼烟云

河流伸展双臂

涌入大海

深夜期待黎明

阵雨盼望阳光

高高在上

照耀万物的太阳

似远非远

河流仿佛是一叶扁舟

云层似乎是济海千帆

秋霜不再弱不禁风

如酥的小雨

苏醒的花芽

相会在院中

不约而来

不等而去

四季是树叶

和花朵的调色板

绿油油的花芽

在天际迸发活力

给千秋人间

留下了笑容

Four Seasons Like Leaves

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page